AKTY PRAWNE

 

Na wszystkich przedsiębiorców została mocą ustaw nałożona obligatoryjna konieczność ochrony informacji stanowiącej:

 

  • DANE OSOBOWE TAJEMNICE ZAWODOWE (np. TAJEMNICE BANKOWE, MAKLERSKIE, HANDLOWE)
  • INFORMACJE NIEJAWNE (TAJEMNICE SŁUŻBOWE I PAŃSTWOWE)
  • TAJEMNICE ZAWODOWE (np. TAJEMNICE BANKOWE, MAKLERSKIE, HANDLOWE)

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz. 883)

nakłada na podmioty zobowiązane do jej stosowania (art. 3) obowiązek należytego przetwarzania takich danych, tak, aby spełniony został podstawowy cel ustawy w postaci zapewnienia każdemu ochrony dotyczących go danych osobowych (art. 1). Ustawa szczegółowo określa zasady przetwarzania danych osobowych (art. 23). Jednym z obowiązków administratora danych osobowych w zakresie ich przetwarzania jest ich usuwanie (art. 7). Przez usuwanie danych rozumie się zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (pismo Generalnego Inspektora Danych Osobowych nr GI-DP-848/00/1010 z dnia 18.07.2000r.).

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 11, poz. 95) 

nakłda na podmioty zobowiązane do jej stosowania (art. 1 ust. 2) m.in. obowiązek przetwarzania informacji niejawnych oraz organizowania ich ochrony (art. 1 ust 1). Informacje niejawne, podlegające usunięciu, muszą być chronione zgodnie z zapisami ustawy w szczególności poprzez powierzenie takiego procesu podmiotowi dającemu rękojmię zachowania tajemnicy (art. 3), co ustalane jest w drodze postępowania sprawdzającego, o któym mowa w art. 27 ust 1 ustawy. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa jest niezbędne w celu dopuszczenia do przetwarzania informacji niejawnych. Przetwarzanie takie odbywać się może jedynie w warunkach określonych ustawą i przy zachowaniu niezbędnych wymogów, związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, tj. muszą być przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące kancelarii tajnych, obiegu i środków fizycznej ochrony informacji niejawnych, odpowiednich dla przyznanej im klauzuli tajności, (art. 20 ust. 1 pkt. 2)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.).

Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę śodowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawania odpadów i ich negatywnego oddziałwania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Akt reguluje całokształt spraw administracyjnych, związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa ponadto wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.